2019 Avondmarkt


Naar jaarlijkse gewoonte voorzien wij animatie, muziek, hapjes en drankjes.

Momenteel reeds meer dan 25 marktkramers voorzien
Marktreglement


MARKTREGLEMENT HIER IS GINDERBUITEN

Artikel 1. Wintermarkt

1.1. plaats, dag en uur

Hier is Ginderbuiten richt op het openbaar domein een markt in voor de verkoop van algemene koopwaren.

De markt zal aanvangen om 13.00 uur en eindigen om 18.00 uur. Het is de marktkramers verboden om vóór 9 uur de marktsite op te rijden of kramen op te stellen. Het is de marktkramers verboden om vóór 18 uur de markt te verlaten. Het marktterrein dient volledig ontruimd en gereinigd te zijn door de standhouders vóór 20.00 uur;

De voertuigen voor het laden en lossen moeten onmiddellijk na het laden en lossen en uiterlijk om 13 uur van het marktterrein verwijderd zijn.

Indien er ruimte is achter de kramen en zij niemand hinderen, kan de marktleiding toelating verlenen aan markthandelaars met een vaste standplaats om er voertuigen en/of aanhangwagens te plaatsen.

 

1.2. verkeersmaatregelen

In de marktzone zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

Doorgangsverbod, uitgezonderd marktkramers, van 6.00 uur tot na de reiniging van de marktplaats.

De toegangswegen naar de marktzone worden doodlopend. In de straten waar éénrichtingsverkeer geldt, wordt dit opgeheven.

Voertuigen van veiligheidsdiensten en voor dringende gevallen opgeroepen geneesheren hebben te allen tijde doorgang.

De signalisatie wordt geplaatst door de gemeentediensten conform de toepasselijke regelgeving.

 

1.3. specialisatie

De beschikbare marktruimte wordt als volgt ingedeeld:

Teneinde enige variatie in het aanbod te bevorderen en de leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen, kan HIER IS GINDERBUITEN quota’s vastleggen waarmee bij het toekennen van plaatsen rekening moet worden gehouden.

 

Een standplaats bedraagt maximum 16 meter.

De prijzen, betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen zijn vastgelegd in een

reglement.

 

1.4. plan + technische fiche en voorwaarden

Hier is Ginderbuiten heeft de bevoegdheid om het marktplan en de technische bepalingen vast te stellen.

 

1.4.1 Elektriciteit

Hier is Ginderbuiten geeft de mogelijkheid om elektriciteit aan te vragen bij de inschrijving van de markt. De standhouder wordt gevraagd naar de noodzakelijke capaciteit.

In de mate van het mogelijke zal hieraan getracht worden te voldoen.

Indien dit niet mogelijk is zal de organisatie de marktkramer hiervan voorafgaandelijk verwittigen per mail of telefoon.

 

Hier is Ginderbuiten kan echter limieten opleggen aan de capaciteit en kan bij technische problemen niet verantwoordelijk gesteld worden voor beperkingen in de voorzieningen.

Een technisch mankement geeft geen recht op teruggave van de kostprijs van het standgeld.

 

Indien er niet voorafgaandelijk een elektriciteitsvoorziening  gevraagd werd kan er op moment van inname van de standplaats geen voorziening geëist worden.

 

De standhouder krijgt 1 of meerdere aansluitpunten toegewezen en dient dan zelf voor de andere zaken te zorgen.

Hier is ginderbuiten stelt geen verlengkabels, aansluitdozen, verdeeldozen terbeschikking.

Alle gebruikte kabels, verdeeldozen en alle noodzakelijke elementen dienen technisch in orde te zijn.

Bij twijfel kan een attest gevraagd worden.

 

1.4.2. Open Vuur

Het is niet toegelaten om een open vuur te maken op de markt. Geen vuur met houtblokken, steenkool, gas is toegelaten

 

1.4.3. Gasbranders voor kookvuren

Het is toegelaten om gebruikt te maken van kookvuur op gas.

De installatie dient echter te voldoen aan de technische vereisten en te voldoen aan de voorwaarden van de brandweer.

Alle gebruikte aansluitingen dienen nog binnen de gestelde keuringstermijnen te vallen.

 

1.4.4 Verwarming

Het is toegelaten om gebruikt te maken van vuur via stralingswarmte indien dit wordt gemaakt via gas of elektriciteit.

Dit kunnen zijn:

Warmtekanon

Paddenstoel

De installatie dient echter te voldoen aan de technische vereisten en te voldoen aan de voorwaarden van de brandweer.

Alle gebruikte aansluitingen dienen nog binnen de gestelde keuringstermijnen te vallen.

Artikel 2. AVONDMARKT

2.1. plaats, dag en uur

Hier is Ginderbuiten richt op het openbaar domein een markt in voor de verkoop van algemene koopwaren.

De markt zal aanvangen om 17.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Het is de marktkramers verboden om vóór 13.30 uur de marktsite op te rijden of kramen op te stellen. Het is de marktkramers verboden om vóór 22 uur de markt te verlaten. Het marktterrein dient volledig ontruimd en gereinigd te zijn door de standhouders vóór 0.00 uur;

De voertuigen voor het laden en lossen moeten onmiddellijk na het laden en lossen en uiterlijk om 14 uur van het marktterrein verwijderd zijn.

Indien er ruimte is achter de kramen en zij niemand hinderen, kan de marktleiding toelating verlenen aan markthandelaars met een vaste standplaats om er voertuigen en/of aanhangwagens te plaatsen.

 

2.2. verkeersmaatregelen

In de marktzone zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

Doorgangsverbod, uitgezonderd marktkramers, van 13.00 uur tot na de reiniging van de marktplaats.

De toegangswegen naar de marktzone worden doodlopend. In de straten waar éénrichtingsverkeer geldt, wordt dit opgeheven.

Parkeerverbod, uitgezonderd voor de voertuigen van de marktkramers, waarvoor de Voertuigen van veiligheidsdiensten en voor dringende gevallen opgeroepen geneesheren hebben te allen tijde doorgang.

De signalisatie wordt geplaatst door de gemeentediensten conform de toepasselijke regelgeving.

 

2.3. specialisatie

De beschikbare marktruimte wordt als volgt ingedeeld:

Teneinde enige variatie in het aanbod te bevorderen en de leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen, kan HIER IS GINDERBUITEN quota’s vastleggen waarmee bij het toekennen van plaatsen rekening moet worden gehouden.

 

Een standplaats bedraagt maximum 16 meter.

De prijzen, betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen zijn vastgelegd in een

reglement.

 

2.4. plan + technische fiche en voorwaarden

Hier is Ginderbuiten heeft de bevoegdheid om het marktplan en de technische bepalingen vast te stellen.

 

2.4.1 Elektriciteit

Hier is Ginderbuiten geeft de mogelijkheid om elektriciteit aan te vragen bij de inschrijving van de markt. De standhouder wordt gevraagd naar de noodzakelijke capaciteit.

In de mate van het mogelijke zal hieraan getracht worden te voldoen.

Indien dit niet mogelijk is zal de organisatie de marktkramer hiervan voorafgaandelijk verwittigen per mail of telefoon.

 

Hier is Ginderbuiten kan echter limieten opleggen aan de capaciteit en kan bij technische problemen niet verantwoordelijk gesteld worden voor beperkingen in de voorzieiningen.

Een technisch mankement geeft geen recht op teruggave van de kostprijs van het standgeld.

 

Indien er niet voorafgaandelijk een elektriciteitsvoorziening  gevraagd werd kan er op moment van inname van de standplaats geen voorziening geëist worden.

 

De standhouder krijgt 1 of meerdere aansluitpunten toegewezen en dient dan zelf voor de andere zaken te zorgen.

Hier is ginderbuiten stelt geen verlengkabels, aansluitdozen, verdeeldozen terbeschikking.

Alle gebruikte kabels, verdeeldozen en alle noodzakelijke elementen dienen technisch in orde te zijn.

Bij twijfel kan een attest gevraagd worden.

 

2.4.2. Open Vuur

Het is niet toegelaten om een open vuur te maken op de markt. Geen vuur met houtblokken, steenkool, gas is toegelaten

 

2.4.3. Gasbranders voor kookvuren

Het is toegelaten om gebruikt te maken van kookvuur op gas.

De installatie dient echter te voldoen aan de technische vereisten en te voldoen aan de voorwaarden van de brandweer.

Alle gebruikte aansluitingen dienen nog binnen de gestelde keuringstermijnen te vallen.

 

2.4.4 Verwarming

Het is toegelaten om gebruikt te maken van vuur via stralingswarmte indien dit wordt gemaakt via gas.

Dit kunnen zijn:

Warmtekanon

Paddenstoel

De installatie dient echter te voldoen aan de technische vereisten en te voldoen aan de voorwaarden van de brandweer.

Alle gebruikte aansluitingen dienen nog binnen de gestelde keuringstermijnen te vallen.

ARTIKEL 3. VOORWAARDEN INZAKE TOEWIJZING STANDPLAATSEN VOOR HANDELAARS

Een standplaats op de markt kan enkel toegewezen worden aan:

• de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een geldige “machtiging als werkgever”;

• rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”.

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 3 per markt. Dit kan echter door Hier is Ginderbuiten anders bepaald worden.

 

ARTIKEL 4. TOEWIJZINGSREGELS LOSSE PLAATSEN na toewijzing van gereserveerde plaatsen

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

De standplaatsen worden toegewezen door de marktleiding.

 

Voorafgaand aan de toewijzing kan de marktleiding kandidaten weigeren of beperkingen opleggen om reden van praktische aard: veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, dierenwelzijn, voorschriften van de hogere overheden, …. De marktleiding kan eveneens kandidaten weigeren die eerder één of meer bepalingen van dit reglement overtraden.

Bij het toewijzen van de plaatsen zal, indien mogelijk, voorkomen worden dat de door het lot aangeduide markthandelaar een artikel te koop aanbiedt dat concurrerend is met de door de titularis van de standplaats verkochte artikelen of andere reeds aangeboden artikelen op de markt. Indien quota werden bepaald, zullen deze hierbij gerespecteerd worden.

Indien er meer kandidaten zijn dan losse standplaatsen, kan de marktleiding een maximum in te nemen meters opleggen zodat meer kandidaten een plaats kunnen innemen op de markt. In de mate van het mogelijke wordt dit aan de marktkramers meegedeeld.

ARTIKEL 5. TOEWIJZING STANDPLAATSEN BIJ SLECHT WEER.

Hier is Ginderbuiten kan steeds afwijken van de toegewezen standplaats.

Bij slecht weer wordt er naar goeddunken van de organisatie een alternatief gezocht om de markt alsnog te kunnen laten doorgaan.

Om bij afwezigheid van diverse marktkramers geen lege plaatsten op het parcours te hebben kan er beslist worden :

-       De standplaatsen te herverdelen op basis van loting

-       De standplaatsen te gebruiken op basis van volgorde van aanwezigheid.

Deze toewijzing kan op elk moment gewijzigd worden door de organisatie.

Indien artikel 5 wordt toegepast, dan wordt dit uiterlijk 1u30 voor de start van de activiteit bepaald. Vooraf wordt getracht een oplossing te zoeken.

ARTIKEL 6. IDENTIFICATIEVEREISTE BIJ UITOEFENEN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan de kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

• hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;

• de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

• al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingzetel en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;

• het ondernemingsnummer (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

ARTIKEL 7. INNAME STANDPLAATSEN

De standplaatsen op de markt kunnen ingenomen worden door:

1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;

2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”;

3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

4. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

5. de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 t/m 3;

6. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. Zij nemen de standplaats in op een aparte zone die aangeduid is op het marktplan.

De personen opgesomd in 2 t/m 6 kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

ARTIKEL 8. OVERDRACHT STANDPLAATS

De overdracht van een standplaats is niet toegelaten.

De standhouder dient hiervoor contact op te nemen met de organisatie.

ARTIKEL 9. BIJKOMENDE VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 9.1. Bepalingen gemeen aan alle markten

De aard van het te koop aangeboden artikel maakt deel uit van de toelating tot het innemen van een standplaats verbonden aan een toewijzing. Het is derhalve verboden andere artikelen of diensten dan deze die expliciet vermeld staan in de door Hier is Ginderbuitenhet afgeleverde toelating, te verhandelen. Een uitbreiding of wijziging van assortiment dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Hier is Ginderbuiten.

 

Het is de markthandelaars verboden:

• artikelen of voorwerpen van eender welke aard te plaatsen die de voorziene doorgangen belemmeren in het kader van veiligheid, gezondheid en openbare orde;

• de marktbezoekers lastig te vallen door hun koopwaar op te dringen;

• onbetamelijke taal of gebaren te gebruiken tegen de marktbezoekers, politie, brandweer, dierenartsen of marktleiding;

• de vrijheid van handelsverrichtingen te verhinderen of de orde te verstoren door geroep, getier, gehuil of gebruik te maken van enig ander luidruchtig middel zoals geluidsversterkers;

• bedrieglijke publiciteit te voeren;

• met hun koopwaren rond te gaan;

• het lozen van afvalwater of enig ander afval;

• voorwerpen in de grond te slaan voor het vastmaken van kramen en dekzeilen. De marktkramers zijn verantwoordelijk voor de door hen aangerichte schade;

• de activiteiten op de markt op enigerlei wijze te hinderen;

• publiciteit te voeren voor producten of diensten andere dan deze die op de markt worden aangeboden.

Alle marktkramers dienen maatregelen te nemen ter voorkoming van het bevuilen van de standplaats, zoals het plaatsen van voldoende vuilbakjes. Bij het verlaten van de markt dient elke verkoper en/of standhouder maatregelen te nemen om zijn/haar standplaats proper achter te laten.

Tegenover de kramen dient een brandvrije doorgang van 4 meter te zijn. De handelszaken gelegen langs het traject van de markt dienen bereikbaar te zijn.

Ten einde brandgevaar op de markt te voorkomen dienen de marktkramers, die gebruik maken van gastoestellen, volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

• alle gasflessen en toebehoren dienen te voldoen aan de vigerende Belgische normen;

• onbrandbare schotten dienen geplaatst te worden tussen de gasflessen en de braadovens;

• een voldoende en ruime afstand dient gelaten te worden tussen deze kramen en de kramen ernaast;

• slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter plaatse gelaten worden;

• één aangepast en gekeurd brandblustoestel (type poederblusser ABC van minimum 6 kg) dient in de nabijheid van de brandovens geplaatst te worden.

Alle marktkramers zijn verplicht de instructies van de brandweer, politie en marktleiding inzake veiligheid, orde, goede opstelling van de markt en andere onmiddellijk na te leven. In geval van een noodsituatie of om veiligheidsredenen kan de burgemeester de markt stilleggen of afgelasten, er kan hiervoor geen schadevergoeding geclaimd worden.

De handelaar dient behoorlijk gedekt te zijn door een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brand voor de uitbating van zijn kraam op de markt. Hij dient op eenvoudig verzoek van de marktleiding een kopie hiervan te bezorgen. Na elke vernieuwing en/of verandering in de polis moet deze wijziging aan het gemeentebestuur gemeld worden.

Het voeren van publiciteit op de markt is onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van Hier is Ginderbuiten.

AFDELING 10 CONTROLE EN SANCTIES en VERGOEDINGEN

 

ARTIKEL 10.1. BEVOEGDHEID MARKTLEIDING

De marktleiding is bevoegd om documenten die de machtiging, verzekeringen, keuringsbewijzen en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.

De marktleiding kan zijn hoedanigheid bewijzen met een legitimatie, ondertekend door Hier is ginderbuiten.

Indien dit noodzakelijk is voor de openbare orde, de veiligheid of de goede organisatie van de markt, kan de marktleiding ter plaatse instructies geven aan de marktkramers. De marktkramers dienen zich te schikken naar de onderrichtingen van de marktleiding.

 

ARTIKEL 10.2. SANCTIES

§1. Onverminderd de controle- en strafbepalingen zoals voorzien in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, kunnen inbreuken op dit reglement bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders en maximum 175 euro voor minderjarige overtreders.

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan een door de HIER IS GINDERBUITEN verleende toelating of vergunning schorsen of intrekken en/of een inrichting tijdelijk of definitief sluiten. Deze sancties kunnen pas opgelegd worden nadat de overtreder een voorafgaande verwittiging heeft gekregen. Die bevat een uittreksel van het overtreden reglement of van de overtreden verordening. Deze worden ter kennis gebracht door middel van een aangetekend schrijven, krachtens artikel 45 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

§3. Deze sancties kunnen niet opgelegd worden indien voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie reeds straffen of administratieve sancties worden bepaald.

§4. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.

§5. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

KOSTENRECUPERATIE

Alle kosten gemaakt door HIER IS GINDERBUITEN, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit onderhavig reglement, kunnen verhaald worden op de overtreder.

 

 

ARTIKEL 10.3. VERGOEDING

De marktprijs/standgeld wordt verdeeld in 2 elementen :

Standgeld (basis + metervergoeding)

Borg

 

10.3.1.Standgeld

De hoogte van het standgeld wordt bepaald door Hier is Ginderbuiten en is afhankelijk van de inschrijving:

-       Profitorganisaties betalen 10 euro voor een basisplaats van 5 meter en 2 euro per extra meter

-       Non-profitorganisaties betalen 5 euro voor een basisplaats van 5 meter en 2 euro per extra meter

-       Politieke partijen betalen 15 euro voor een basisplaats van 5 meter en 2 euro per extra meter

-       Horeca gerelateerde activiteiten krijgen een offerte op maat bij de inschrijving, afhankelijk van activiteit, omvang en product.

 

10.3.2.Borg :

Deze borg wordt steeds terugbetaald op de markt in cash of indien gewenst door de marktkramer via bancontant of overschrijving.

De hoogte van de borg is normaal het verschil van het inschrijvingsbedrag van 40 euro min de kosten van de inschrijving.

 

Voorwaarden van terugbetaling van de borg :

-       Aanwezigheid op de markt tot einde markt

-       Het uitstallen van de marktwaren op de toegewezen plaats tot einde markt

-       Afleveren van een geldig attest

 

Het eenvoudig aanmelden bij de marktleiding geeft geen recht op terugbetaling van de borg.

 

 

 

 


© Hier is Ginderbuiten  VZW